Martin Luther. Väitlus indulgentside väe selgitamiseks (95 teesi)

31. oktoobril 1517 naelutas Martin Luther legendi järgi Wittenbergi linnakiriku uksele 95 teesi, kus mõistis hukka patukustutuse sedelite müütamise. Sel päeval tähistavad luterlased usupuhastuspüha. Keskaja ülikooliharidus taotles nii üliõpilaste kirjaliku kui eelkõige suulise eneseväljenduse arendamist. Viimase oskuse omandamiseks korraldati reeglipäraselt ja kohustuslikus korras väitlusi etteantud teemadel. Nende teemade esitamine ja disputatsioonisedeli ehk teeside väljatöötamine oli profes­sorite privileegiks, st et näit. teoloogiateaduskonnas oli teeside esitamise ja diskussiooni juhtimise õigus ning kohustus seotud teoloogiadoktori kraadiga. Teisiti polnud see ka Erfurti ülikoolis, kus Luther oma hariduse omandas ega Wittenbergi ülikoolis, kus ta eluaeg õpetas. Just selliste üli­koolisiseseks suuliseks diskussiooniks mõeldud teesidega ongi meil nende dr. Martin Lutheri väidete puhul tegemist. Nende kuulsate Martin Lutheri 95 teesi puhul pole meil tegemist laiadele rahvahulkadele mõeldud vagadus- või valgustuskirjandusega, milles sõnastataks mõni kiriklik seisukoht populaarses vormis. See pole ka rangelt akadeemiline teoloogiline traktaat, milles metoodiliselt aren­dataks teatavat kristliku õpetuse osa. Nendes teesides esita­takse üksnes mõned vaieldavad teoloogilised seisukohad, mille üle Martin Lutheri meelest tasuks õpetatud peadel üheskoos arutleda. Teesid pole reformatsiooni programm. Need on väited, mis Martin Luther esitas teaduslikuks dispuudiks, mis küll teadaolevalt kunagi ei toimunud. Rahva seas levitatuna leidsid need aga elavat vastukaja kogu Saksamaal, mis ilm­selt kõige suuremaks üllatuseks oli autorile endale. Luther oli ju veendunud, et tema teesid on täies vastavuses toonase kiriku õpetuse ja teoloogiliste seisukohtadega. Tänapäeval ei kahtle ka katoliiklikud uurijad enamasti, et kõik Lutheri teesid on täiesti ortodokssed, need on õigustatud kriitika indulgentside jutlustamise praktika puuduste suhtes ja neid peaks mõistma panusena diskussiooni küsimuses, mis toona polnud veel teoloogiliselt selge. [Väitlus indulgentside väe selgitamiseks (95 teesi)-(Urmas Petti tõlge).