Teemad

MärksõnaEluteadus

Avalik kiri Eesti valitsusele ja parlamendile

Prindi

.

1

Meie, Rootsi ja Soome keskkonnaorganisatsioonid, tahame väljendada sügavat muret olukorra pärast Eesti metsanduses. Eesti metsad on lähiminevikus kannatanud üleraiete ja illegaalse metsanduse läbi. Nüüd on Eesti Keskkonnaministeerium otsustanud valida eeskujuks Skandinaavia liberaalse ja intensiivse metsandusmudeli.

Me oleme mures, kuna muutused Eesti metsandusalases seadusandluses näitavad selgelt järgmisi suundumusi:

1) raievanuste alandamine

2) planeerimise printsiibi kaotamine metsade majandamisel

3) maastikuökoloogiliste kaalutluste kaotamine metsandusoperatsioonide reguleerimisel (nt. erinevatel kinnistutel asuvate maksimumsuurusega lageraiealade vahel ei pea olema mingit kasvava metsa riba)

4) lageraie põlistamine peamise metsa raieviisina

5) majandatavates metsades raiete tegemisel arvestatakse ainult kahte parameetrit: puude keskmine vanus ja läbimõõt; kõiki keskkonnaspekte ignoreeritakse.

Mõningad mainitud trendid on osaliselt juba realiseerunud meie riikides. Selle tulemusena oleme märganud pikaajalisi negatiivseid mõjusid meie metsakeskkonnale. Intensiivne metsandus on muuseas põhjustanud järgmist:

1) metsanduse tõttu on Rootsis ohustatud 1800 ja Soomes üle 1100 metsast sõltuva liigi. Soome metsaliikide väljasuremisvõlg on ligikaudu 900 liiki, mis tähendab, et 900 liiki on määratud kaduma, kui ei suurendata looduslike ja looduslähedaste metsade pindala.

2) Rootsi metsadest vaid 5% on kõrge looduskaitselise väärtusega, st põlismetsad- ja looduslikud metsad ning ka seal raiutakse täna veel pidevalt. Sarnane on olukord Soomes. Lõuna-Soomes on säilinud väga vähe kõrge looduskaitselise väärtusega metsi ja nende arv väheneb pidevalt. Säilinud kõrge looduskaitselise väärtusega metsad on pindalalt väikesed ja paiknevad väga hajutatault. Peaaegu kogu Soomes on hävinud põlismetsad niisketel ja viljakatel aladel.

3) Meie metsad omavad ka rekreatiivseid väärtuseid, mis on olulised puhkajatele ja turistidele (mida ei saa samuti unustada). Näiteks on teatud piirkondades kohalike inimeste jaoks turism tähtsam kui metsandus. Neil juhtudel võivad lageraied hävitada sissetulekuallikad ja elukvaliteedi. Lageraied ei tee õnnelikuks.

Ehkki me toetame meetmeid, mida Eesti valitsus on rakendanud vanade väärtuslike metsade kaitseks, soovitame me tungivalt mitte kaotada majandavates metsades majandamiskava põhimõtte rakendamist, kuna see ohustab teie metsade bioloogilist mitmekesisust. Suur hulk Eesti puidutoodetest leiab endale turu meie riikides. seetõttu väljendame oma muret Eestis toimuva kohta ja soovitame teil tungivalt mitte valida metsanduses sama mudelit, mida kasutatakse Fennoskandias, mis pikas perspektiivis põhjustab metsaökosüsteemi vaesumise - see tähendab vähem elu, tervist ja rõõmu kõigile.

Lennart Daleus, Executive director, Greenpeace Nordic

Linda Ellegaard Nordström, Chairperson, Nature and Youth Sweden

Lotta Nummelin, Director, Natur och Miljö

Petra Yliportimo, Secretary General, Finnish Nature League

Risto Sulkava, President of the Board, Finnish Association for Nature Conservation


Public letter to Estonian Government and Parliament May 5, 2008

We, Swedish and Finnish environmental organizations, want to express our deep concern regarding the situation of the Estonian forestry. Forests in Estonia have in recent past been subject to overexploitation and illegal forestry operations. The Estonian Minister of Environment has decided to move towards the liberal and intensive forestry model of Fennoscandia.

We are worried because changes in Estonian forest legislation clearly show following trends:

1) shortening of forest rotation periods

2) abolishing the planning principle from forest management

3) abolishing the landscape perspective in regulation of the management operations (e.g. maximum size clear cuts on different estates can be side by side without any strips of growing forest between them)

4) establishing clear cuts as the main forest cutting method

5) applying management practice that only considers two parameters for cuttings in commercial forests: average age and diameter of trees; all other environmental aspects are neglected

Some of the trends mentioned above have already been realized in our countries. As a result we have witnessed long-term negative impacts on our forest environment. The intensive forestry has among other things lead to the following:

1) Over 1800 forest dependent animal and plant species in Sweden and more than 1100 forest dependent species in Finland are threatened by the forestry. The current extinction debt of forest species in Finland is around 900 species, which means that 900 species in the long-term will disappear if there will not be an increase of natural and semi-natural forest areas.

2) Only 5 percent of the high conservation value forests, that is old growth and natural forests, remain in Sweden and loggings are continuously taking place in these areas. The situation is similar in Finland. In the South of Finland there are very few high conservation value forests left, and the number of these are still decreasing. The ones that are remaining are mostly fragmented and small. Especially moist and nutrient rich old growth forests are lost in most areas in Finland.

3) Our forests also have recreational values for outdoor life and tourism, which should not be forgotten. For example, tourism is in some cases more important for the local people than forestry. However, clear cuts could destroy their source of livelihood. Clear-cuts do not make anyone happy.

Although we support the measures that the Estonian government has taken to protect old valuable forests, we urge you not to abolish the principle of forest management plans for commercial cuttings, since this will seriously threaten the biodiversity of your forests. A large volume of Estonian timber products find their market in our countries. We therefore show our concern about the trends in Estonia, and urge you not to use the same forestry model that we use in Fennoscandia, which in the long-term will lead to impoverished forest ecosystem, with less life, health and joy for everyone.

Yours sincerely,

Lennart Daleus, Executive director, Greenpeace Nordic

Linda Ellegaard Nordström, Chairperson, Nature and Youth Sweden

Lotta Nummelin, Director, Natur och Miljö

Petra Yliportimo, Secretary General, Finnish Nature League

Risto Sulkava, President of the Board, Finnish Association for Nature Conservation

1

2008-05-05

MärksõnaMets

MärksõnaRaha